Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (εφεξής Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Με τη χρήση των υπηρεσιών ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης.

Η Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας δικαιούται να τροποποιεί του παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες/επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Έκδοση 1η 11/5/2020

Ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Πτολεμαΐδας που αποτελεί δράση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει διά του παρόντος ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή στοιχεία προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή, η επεξεργασία και η ψηφιακή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται μόνο από τον ίδιο, με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τους διαγωνισμούς και τις δράσεις εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Πτολεμαΐδας. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου και δεν αφορά κανέναν άλλο σκοπό επεξεργασίας.

Συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή της παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας ή κατηγορίας προσώπων. Επιπλέον συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας  (Μακρυγιάννη 5, Κοζάνη 50132) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dmaked.pde.sch.gr.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).

Translate »